اعضای کمیتۀ علمی همایش


دکتر احسان شاه‌قاسمی

دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

دبیر علمی همایش

 


 

دکتر مسعود کوثری

استاد گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

 


  

دکتر عبدالله بیچرانلو

دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

 


دکتر مجید سلیمانی ساسانی

استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

دبیر اجرایی همایش

 


 

دکتر محمدصادق نصراللهی

دانشیار گروه معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

 


 

دکتر حسین سرفراز

استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 


 

دکتر سیدحسین شهرستانی

معاون پژوهشی پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی

 


 

دکتر سیاوش صلواتیان

دانشیار گروه مدیریت رسانۀ دانشگاه صداوسیما

 


 

دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان 

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)