دبیرخانه: تهران – تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه – حوزه هنری – پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی

شماره تلفن :  ۹۱۰۸۸۲۷۱-۰۲۱

رایانامه: clbconf@ut.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.