آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
31 شهریور 1403
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
31 مرداد 1403
تاریخ پایان کنفرانس
15 مهر 1403