فرهنگ شهرت و سلبریتی‌ها یکی از پدیده‌های نوظهور رسانه‌های جمعی و اجتماعی در جهان هستند که در طول یک دهۀ اخیر در ایران، رشد قابل توجهی داشتند. از طرفی فعالیت‌های گوناگون و گستردۀ آن‌ها در مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، پزشکی و ... منجر به تغییر و تحولات مهمی در زندگی روزمره، شیوۀ تفکر، فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی و مسائل فرهنگی-رسانه‌ای در جامعه داشته‌است؛ لذا نیاز است تا مسئلۀ فرهنگ شهرت در ایران، در ابعاد و زوایای گسترده‌ای مطالعه و پژوهش شوند. بر این اساس اهداف این همایش به شرح ذیل است:

  1. ارزیابی تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... به‌واسطۀ فرهنگ شهرت در ایران.
  2. شکل‌گیری شناخت و معرفت نظام‌مند نسبت به مقولات سلبریتی و هواداری در میان سیاستگذارن رسانه‌ای-فرهنگی ایران
  3. گسترش آگاهی نخبگان از شرایط فرهنگ شهرت و هواداری در ایران.