نویسندگان گرامی!

  1. جهت ارسال چکیدۀ مقالات،  قالب موردنظر را دریافت کرده و پس از جایگذاری مطالب خود، آن را در سامانه بارگذاری نمایید.
  2. لطفاً پیش از نگارش مقاله، شیوه‌نامۀ نگارش مقالۀ همایش ملی فرهنگ شهرت؛ تحولات هنر، رسانه و جامعه را مطالعه فرمایید.